Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou FERONA Slovakia, a.s. ako predávajúcim a kupujúcim podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

II. PODMIENKY VZNIKU ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 1. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou FERONA Slovakia, a.s. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Tieto VOP upravujú aj povinnosti zmluvných strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe registrácie osoby kupujúceho. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom uvedeným v časti VII. týchto VOP.
 2. Písomné „Potvrdenie objednávky“ zmluvné strany považujú za uzavretie riadnej Kúpnej zmluvy, pričom tieto VOP predávajúceho sú jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade, že zmluvné strany uzavrú na rovnaký predmet plnenia osobitne písomnú kúpnu zmluvu platia zmluvné dojednania podľa tejto kúpnej zmluvy spolu s VOP predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. V prípade, že objednávku uzavrie v mene kupujúceho osoba v jeho prevádzkarni, zaväzuje takéto konanie priamo kupujúceho v zmysle ustanovenia § 16 Obchodného zákonníka.
 3. Predmetom jednotlivých kúpnych zmlúv bude predaj hutníckeho materiálu a služieb s ním spojených podľa požiadaviek kupujúceho, ktoré sú predmetom činnosti spoločnosti FERONA Slovakia, a.s.. Základnou povinnosťou spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. ako predávajúceho je dodať dohodnutý tovar a služby v dohodnutom čase a kvalite a základnou povinnosťou kupujúceho je tento tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v dojednanej lehote splatnosti na podklade daňového dokladu - faktúry.
 4. V prípade ak kupujúci požaduje, aby bola predmetom kúpnej zmluvy, alebo potvrdení objednávky osobitná požiadavka, ktorou sa rozumie delenie materiálu, je nutné, aby kupujúci túto požiadavku uviedol v kúpnej zmluve, resp. objednávke a odber predmetného tovaru hlásil aspoň jeden deň vopred referentovi predaja uvedenému v kúpnej zmluve. Delením materiálu sa rozumie "obchodné" delenie a to s presnosťou -0 +50 mm (rezanie, strihanie) a -0 +100 mm (pálenie) od požadovanej dĺžky. Dohoda o delení (druh, termín, predbežná cena) musí byť súčasťou zmluvy ako podklad pre posúdenie zodpovednosti za možnú vadu. Zostatok, ktorý je súčasťou dodávky a vznikne po dohodnutom delení a je menší ako najmenší dodávaný rozmer považuje predávajúci za zostatok materiálu rozmerom menším ako požadovaný prvok, t.j. zvyšok po delení. V prípade kruhových ocelí s priemerom nad 100 mm považuje predávajúci za zvyšok po delení zostatok materiálu kratší ako 500 mm. Predávajúci nedelí spojovací materiál dodávaný v škatuliach, plechy z nehrdzavejúcich ocelí, za studena valcované čierne i pozinkované plechy, pletivo v balíkoch, ťahanú oceľ a tovar, ktorý je od výrobcu dodávaný v konečnej povrchovej úprave (nie pokovovanie) a v konečnom tvare (napr. druhovýrobky).
 5. V prípade, že kupujúci požaduje prepravu tovaru je povinný v objednávke uviesť:
  – predmet a druh prepravy, (auto FERONY, železnica, iní dopravcovia, zberná služba, pošta),
  – presné dopravné dispozície,
  – osobu oprávnenú k prevzatiu tovaru,
  – čas plnenia.
  Najskorší termín prepravy prostredníctvom vozidiel predávajúceho je 24 hodín od uzavretia, resp. doručenia podpísanej kúpnej zmluvy, čo ale neplatí na položky do 500 kg. Pri spôsobe platby prevodom na bankový účet predávajúceho táto lehota začína plynúť odo dňa pripísania dojednanej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy je povinný v mimoriadnych prípadoch, ako napr. platba v hotovosti, technická chyba na vozidle, špeciálne požiadavky na prepravu, požiadať dispečera dopravy o prepravu tovaru. V prípade, že takto písomne dohodnuté podmienky nebudú splnené zo strany kupujúceho, náklady spojené s márnou dopravou uhradí kupujúci.
 6. V prípade, ak kupujúci požaduje spolu s objednaným tovarom dodať sprievodnú dokumentáciu, čím sa rozumie dokument kontroly (atest), Vyhlásenie o zhode, Vyhlásenie o parametroch alebo požaduje vyznačiť pôvod tovaru, je povinný kupujúci túto požiadavku uviesť na objednávke tak, aby mohla byť zapracovaná do kúpnej zmluvy alebo Potvrdenia objednávky.
 7. Kupujúci sa zaväzuje vrátiť predávajúcemu potvrdenú písomnú kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
 8. Kupujúci je povinný ním podpísané potvrdenie objednávky doručiť na adresu predávajúceho v lehote do 5 dní od dňa jej doručenia kupujúcemu. V prípade nedoručenia podpísanej potvrdenej objednávky nie je predávajúci povinný objednávku kupujúceho akceptovať.
 9. V prípade, ak kupujúci obdrží od predávajúceho písomný návrh kúpnej zmluvy, predmetom ktorého bude dodanie tovaru a služieb uvedených v objednávke kupujúceho, zmluvné strany majú za to, že márnym uplynutím lehoty 5 dní od dňa doručenia návrhu písomnej kúpnej zmluvy kupujúcemu, platí, že sa zmluvné strany výslovne dohodli na uzavretí kúpnej zmluvy v ústnej forme.
 10. Kupujúci nie je oprávnený od predávajúceho požadovať ďalšie špecifikácie alebo podmienky, pokiaľ nie sú uvedené v kúpnej zmluve alebo písomnom potvrdení objednávky oboma zmluvnými stranami.
 11. Obchodná komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim nezakladá voči spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. právny nárok a nemožno ju považovať za uzavretú kúpnu zmluvu. Záväzné podmienky budú dohodnuté v riadnej písomnej kúpnej zmluve.

III. DODANIE TOVARU, DODACIE PODMIENKY, PREPRAVNÉ PODMIENKY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU

 1. Ak nie je dohodnutá medzi zmluvnými stranami lehota o čase plnenia a prepravy, zmluvné strany sú povinné splniť svoj záväzok bez zbytočného odkladu.
 2. Zmenu dopravných dispozícii môže povoliť iba dispečer dopravy spoločnosti. V prípade, že predávajúci splnil svoj záväzok vyplývajúci z objednávky odovzdaním tovaru inému dopravcovi, zmenu dopravných dispozícii, prípadne prepravnej zmluvy zabezpečuje na svoje náklady priamo u tohto dopravcu kupujúci.
 3. Omeškanie predávajúceho nie je porušením kúpnej zmluvy, pokiaľ dôjde k omeškaniu z dôvodov, ktorým nemohol zabrániť a ktoré sú nezávislé od jeho vôle (napr. oneskorené alebo poškodené subdodávky, prekážky pri transporte a pod.). Takéto prekážky vylučujú zodpovednosť predávajúceho za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu omeškaním.
 4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti ( občiansky preukaz alebo pas ). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nebude tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu. K prevzatiu tovaru inou osobou ako kupujúcim (napr. dohodnutým prepravcom) je nutný doklad k oprávneniu prevzatia tovaru s uvedením mena, priezviska a čísla občianskeho preukazu (pasu) oprávnenej osoby, inak nebude tovar vydaný. Prevzatie tovaru musí oprávnená osoba potvrdiť na dodacom liste, resp. výkaze vozidla s uvedením mena a priezviska, podpisom, číslom občianskeho preukazu (pasu), poprípade aj pečiatkou.
 5. Kupujúci je povinný zabezpečiť začatie vykládky vozidla do 15 minút po prihlásení sa posádky vozidla na mieste dopravnej dispozície. V prípade nesplnenia tejto podmienky má predávajúci právo účtovať stojné z dôvodu čakania v zmysle aktuálneho cenníka. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečovať vykládku tovaru svojimi mechanizmami a vlastnými pracovníkmi, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak.
 6. Prístupová komunikácia na mieste dopravnej dispozície musí spĺňať kritériá minimálne cesty III. triedy alebo miestnej komunikácie minimálne funkčnej triedy C3, pričom posúdenie jej zjazdnosti je v kompetencii vodiča vozidla s prihliadnutím na typ vozidla, jeho momentálny technický stav, druh naloženého tovaru a poveternostné podmienky v danom okamihu.
 7. Ak nastal prípad, že sa na mieste dopravnej dispozície nikto nenachádza, vodič si nechá potvrdiť výkaz o jazde nestrannou osobou (napr. obecný úrad) a tovar dovezie späť do skladu predávajúceho. Náklady spojené s márnou prepravou a uskladnením tovaru, ktoré tým vzniknú predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar dodaný predávajúcim v dohodnutom termíne a mieste prevzatia tovaru, má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne za aj každý začatý deň omeškania z kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve za množstvo tovaru uvedeného v kúpnej zmluve alebo v objednávke.
 8. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
 9. Obaly účtuje predávajúci ako samostatnú položku s tovarom. Kupujúci môže tieto vrátiť na vlastné náklady do 1 roka od expedície tovaru, a to nepoškodené s oznámením čísla faktúry, ktorej sa vrátené obaly týkajú. Náklady na dopravu obalov hradí strana obaly vracajúca. S obalmi obchodného tovaru dodaného podľa kúpnej zmluvy je potrebné nakladať v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. je v zmysle zákona zaregistrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií a plní si povinnosti vyplývajúce z tohto zákona v oblasti separácie odpadov a zhodnocovania odpadov z obalov.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť kupujúcemu spôsob platby za obchodný tovar. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prepravné v zmysle aktuálneho cenníka prepravy.
 2. Oprávnené námietky k platobnému dokladu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote splatnosti.
 3. Písomne nedohodnuté skonto alebo iné krátenie položiek v platnom doklade z akéhokoľvek dôvodu predávajúci neuznáva.
 4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky inkasné náklady.
 5. V prípade, že kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar v lehote splatnosti uvedenej na daňovom doklade – faktúre titulom kúpnej zmluvy, má predávajúci nárok na zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,03 % denne z kúpnej ceny za každý aj začatý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť ďalšie dodávky až do ich úplnej úhrady, resp. pokiaľ takýto stav trvá dlhšie ako 30 dní vyhradzuje si aj právo odstúpenia od zmluvy a predaja objednaného tovaru tretej strane. V takomto prípade nie je predávajúci v omeškaní s plnením jeho zmluvného záväzku.
 6. Prevod práv a povinností vyplývajúcich z kúpnych zmlúv alebo z Potvrdenia objednávky na tretiu stranu je možný výlučne s písomným súhlasom predávajúceho.

V. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na prevzatý obchodný tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a poplatkov súvisiacich s eventuálnou oneskorenou úhradou.
 2. Po prevzatí neuhradeného tovaru je kupujúci povinný sa oň riadne starať a uskladniť ho tak, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu alebo jeho odcudzeniu. V prípade porušenia niektorej povinnosti sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu v plnej výške.

VI. VYŠŠIA MOC

 1. Predávajúci a kupujúci nezodpovedajú za nesplnenie svojich zmluvných povinností v plnom rozsahu alebo čiastočne, ktoré im vyplývajú z kúpnej zmluvy alebo Potvrdenia objednávky, ak je to v dôsledku okolností vyššej moci ako napríklad požiar, záplavy, zemetrasenie, vojna a vojenské operácie, blokády, zákaz dovozu/vývozu, štrajky, nefunkčnosť železničnej dopravy alebo iné okolnosti, ktoré priamo ovplyvnia plnenie kúpnej zmluvy alebo Potvrdenia objednávky. V takomto prípade bude čas na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo Potvrdenia objednávky predĺžený o obdobie, počas ktorého tieto okolnosti trvajú, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Osoba oprávnená k prevzatiu tovaru nesmie podmieňovať prevzatie zjavne nepoškodenej zásielky kontrolou jej obsahu, množstva a druhu pred posádkou vozidla.
 2. Kupujúci je povinný prípadné vady dodávky tovaru písomne oznámiť predávajúcemu (ako reklamáciu - nutné údaje: číslo faktúry a špecifikácia vady tovaru a aké právo si titulom nároku z vád uplatňuje) bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 kalendárnych dní od prevzatia dodávky. Pre kontakt je možné použiť tel.: Žilina: 041/5638 144, Nitra: 037/6404 916, Košice: 055/6802 133, Bratislava: 02/40254 176, pričom telefonický kontakt nenahrádza uplatnenie si nárokov z titulu reklamácie vád tovaru. Práva z vád tovaru alebo služieb, ktoré mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti musí kupujúci uplatniť najneskôr do 6 mesiacov od doby dodania tovaru za podmienok uvedených v ustanovení § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.
 3. Ak kupujúci vracia reklamovaný obchodný tovar, je povinný postupovať podľa dispozícii predávajúceho, ktoré si vopred vyžiadal. V prepravných dokladoch musí vyznačiť, že sa jedná o reklamovaný tovar a uviesť číslo príslušnej reklamácie. Ak reklamovaný OT preberá osádka vozidla predávajúceho na mieste dopravnej dispozície kupujúceho pre kupujúceho platia ustanovenia bodu 5 časti III. (vykládka = nakládka).
 4. Predmetom reklamácie nemôže byť rozdiel v hmotnosti do +- 1% medzi dodaným a fakturovaným množstvom tovaru (vzťahuje sa na položku).
 5. Uplatnenie reklamácie kupujúcim nezakladá právo kupujúceho neuhradiť kúpnu cenu v plnej výške. Kúpna cena je napriek uplatneniu reklamácie splatná v plnom rozsahu v lehote dojednanej na daňovom doklade predávajúceho – na faktúre, resp. podľa zmluvy. V prípade, ak predávajúci uzná nárok kupujúceho, ktorý mu vyplýva z reklamácie, vystaví na prijaté plnenie v rozsahu uznanej reklamácie dobropis, pokiaľ sa zmluvné strany sa nedohodnú inak.
 6. V prípade, že kupujúci neoprávnene uplatní reklamáciu, náklady spojené s riešením reklamácie, ktoré vzniknú predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť.
 7. Ak predávajúci na svoje písomné stanovisko k reklamácií neobdrží do 15 dní od kupujúceho písomnú odpoveď, považuje sa stanovisko predávajúceho za potvrdené.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spoločnosť zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorých je v pozícii prevádzkovateľa. Osobné údaje sa získavajú bez súhlasu dotknutej osoby , a to v súlade s čl. 6 písm. b),c), a f) Nariadenia EÚ č.2016/679
 2. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci. Prevádzkovateľ nevykonáva ich prenos do tretích krajín.
 3. Kontakt na zodpovednú osobu za oblasť ochrany osobných údajov: osobneudaje@zilina.ferona.sk.

IX. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

 1. V prípade, že za účelom plnenia zmluvy je potrebný vstup kupujúceho alebo ním poverenej osoby do priestorov predávajúceho, sú takéto osoby povinné používať osobné ochranné pracovné prostriedky v súlade s platnými právnymi predpismi a predpismi predávajúceho. Osobné ochranné pracovné prostriedky si zabezpečuje kupujúci.
 2. Všetky osoby vstupujúce do priestorov predávajúceho sú povinné oboznámiť sa a dodržiavať "Zásady bezpečnosti a pohybu osôb", ktoré sú zverejnené v obchodných priestoroch pre styk s kupujúcim a na internetovej stránke spoločnosti www.ferona.sk v časti Legislatíva.

X. DORUČOVANIE

 1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi zmluvnými stranami (ďalej len „písomnosť“) sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu určenú v záhlaví tejto zmluvy, doručenie kuriérom (kuriérskou službou) alebo osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou.
 2. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá
  a) aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať (a to bez ohľadu na zvolený spôsob doručovania podľa bodu 1), alebo
  b) ak je písomnosť doručovaná zmluvnej strane prostredníctvom pošty ako obsah poštovej zásielky aj deň, v ktorý
  ba) márne uplynie úložná doba určená poštou pre vyzdvihnutie si tejto poštovej zásielky, alebo
  bb) je na tejto poštovej zásielke preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne táto poznámka zakladá na pravde.
 3. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy alebo potvrdenia objednávky, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil inú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Záväzkové vzťahy predávajúceho a kupujúceho vzniknuté na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo potvrdenia objednávky a týmito dokumentmi neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č.513/1991 Z.z.) v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo potvrdenia objednávky budú riešiť podľa možností mimosúdnou cestou. Pokiaľ v mimosúdnom konaní nepríde ku zhode môže ktorákoľvek zmluvná strana predložiť spor na rozhodnutie miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky podľa lokalizácie prevádzky predávajúceho.
 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2020.