Pôvod tovaru

Vstupom Slovenskej republiky do EÚ bola nanovo upravená problematika colných preferencií a s tým spojených prehlásení o preferenčných pôvodoch. Vzhľadom na množstvo otázok sme pre Vás pripravili stručný všeobecný popis legislatívnych požiadaviek a ďalej informáciu o tom, ako je táto oblasť riešená vo FERONA Slovakia, a.s.

1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA PRAVIDEL PÔVODU

1.1 Pôvod tovaru

Inštitút pravidiel pôvodu výrobkov a tovaru je úzko prepojený s colnou problematikou. V rámci EÚ sa uplatňuje niekoľko typov colných sadzieb, okrem iného i tzv. preferenčné clá, které predstavujú zvýhodnenie oproti ostatným colným sadzbám.

Problematika je upravená množstvom zmlúv EÚ s jednotlivými krajinami či skupinami krajín alebo formou jednostranných opatrení zo strany EÚ voči vybraným skupinám krajín. Obsahom týchto zmlúv sú pravidlá, ktoré vedú k určeniu pôvodu výrobkov a tovaru v konkrétnej krajine, a to formou presných definícií, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým kapitolám Harmonizovaného systému klasifikácie výrobkov.

Účelom je presné rozlíšenie pôvodu výrobku a určenie, či tovar má nárok na uplatnenie preferenčnej colnej sadzby pri jeho vývoze a ide teda o tovar preferenčného pôvodu, alebo nie.

1.2 Preferenčné dohody EÚ a jednostranné preferenčné opatrenia EÚ

EÚ má zmluvne dohodnuté preferenčné dohody či jednostranné preferencie prakticky so všetkými štátmi sveta s výnimkou USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Kóreje, Tchaj-wanu, Hongkongu a Singapuru. Výrobky týchto vymenovaných krajín majú vždy nepreferenčný pôvod a nevzťahujú sa na ne preferenčné colné sadzby.

1.3 Použitie pravidiel pôvodu

Všetky preferenčé zmluvy EÚ a jednostranné opatrenia EÚ (obsiahnuté v Nariadení Komisie (EHS) 2454/93 Vykonávací predpis k Colnému kódexu EÚ v znení Nariadenia Komisie (ES) 1602/2000) obsahujú podrobné pravidlá pre určovanie pôvodu tovaru, hlavne definujú tzv. dostatočné a nedostatočné opracovanie a spracovanie výrobkov. V príohách obsahují prehľady výrobkov podľa kapitol Harmonizovaného systému vrátane ich konkrétnych spôsobov opracovania a spracovania, ktoré sú potrebné pre získanie preferenčného statusu výrobku v konkrétnej krajine, v ktorej sa takéto opracovanie alebo spracovanie vykonáva.

2. PREUKAZOVANIE PÔVODU V EÚ

2.1 Právna úprava preukazovania pôvodu

Vstup do EÚ zaviedol povinnosť aplikovať obsah Nariadenia Rady (ES) 1207/2001 v znení neskorších predpisov (č. 1617/2006) a (prílohy I – IV tohto Nariadenia Rady) do praxe.

Všeobecne sa pôvod výrobkov a tovaru preukazuje v princípe dvoma spôsobmi, a to prehlásením výrobcu/dodavateľa alebo na formulári EUR.1.

Pre použitie uvedených foriem prehlásenia je podstatné, či dodávateľ má pridelené oprávneníe tzv. schváleného vývozcu, ktoré umožňuje využit zjednodušené colné postupy pri vývoze tovaru.

2.2 Prehlásenie výrobcu/dodávateľa

Jedná sa o písomný dokument, v ktorom výrobca alebo dodávateľ osvedčuje svojmu odberateľovi formou prehlásenia, že dodaný tovar má pôvod v ním uvedenej krajine. Môže mať formu prehlásenia na faktúre, na dodacom liste alebo formu samostatného dokumentu. Je možné ho vystaviť aj dodatočne po dodávke.

Jednotlivé typy prehlásenia je možné rozlišit podľa troch odlišných kritérií, a to či sa jedná o prohlásenie k výrobkom, ktoré majú preferenčný alebo nepreferenčný pôvod, ďalej či sa jedná o jednorázové prehlásenie alebo dlhodobé prohlásenie a ďalej či sa týka obchodu v rámci EÚ alebo vývozu do krajín mimo EÚ.

2.3 Formuláre EUR.1

Dokument EUR.1 je vystavený príslušným colným úradom na základe písomnej žiadosti dodávateľa na predpísanom formulári. Predpísané vzory dokumentu EUR.1 a žiadosti sú súčásťou všetkých preferenčných dohôd EÚ a sú unifikované.

Preferenčné dohody EÚ stanovujú presné použitie dokumentu EUR.1. Ako dôkaz pôvodu tovaru slúži tento dokument výlučne v Tunisku a Maroku, kde sa nedá použiť forma písomného dodávateľského prehlásenia. Tiež sa používa v prípade obchodu s krajinami, s ktorými nemá EÚ preferenčné dohody (viď 1.2).

3. PREUKAZOVANIE PÔVODU VO FERONA SLOVAKIA, A.S.

Povinnosť uplatniť Nariadenie Rady (ES) 1207/2001 v znení neskorších predpisov č. 1617/2006, znamenalo pre FERONA Slovakia, a.s. pripraviť príslušnú metodiku, vrátane SW aplikácie, ktorej výstupom je poskytnutie dôkazu pôvodu zákazníkom. Vzhľadom na veľký počet zákazníkov a množstvo dodávaných položiek preferujeme vydávanie jednorázových prehlásení o pôvode výrobkov na faktúrach. Vyhotovovanie dlhodobých prehllásení, ktoré sú často našimi zákazníkmi požadované, je pre nás prakticky nerealizovateľné z dôvodu nemožnosti dopredu dlouhodobo garantovať rovnaký pôvod dodávaných položiek obchodného tovaru. Veríme, že tento dôvod pochopíte a väčšiny z Vás sa negatívne nedotkne.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste Vaše požiadavky na poskytnutie dôkazu pôvodu tovaru predkladali pri objednávání. Dodatočné požiadavky sme síce schopný tiež riešiť, ale mimo bežne používaného SW a je to pre nás pracnejšie a zdĺhavejšieí.

3.1 Zodpovednosť za prehlásenie pri predaji

V prípade prehlásení, ktoré sa týkajú ako dodávok v rámci EÚ, tak i dodávok do krajín mimo EÚ nie je určené, aby tieto prehlásenia boli podpísné štatutárnymi zástupcami alebo pracovníkmi vybavenými na to plnou mocou, môžu ich teda podpisovať jednotliví predajcovia.

V súľade s Nariadením rady (ES) č. 1207/2001 „Pokiaľ dodávateľ vystavuje obchodné dokumenty elektronicky, nemusí prehlásenie vlastnoručne podpisovať za predpokladu, že sa dodávateľ písomne zaviaže odberateľovi, že preberá celú zodpovednosť za každé prehlásenie, na ktorom je uvedené jeho meno, ako keby ho vlastnoručne podpísal.“ FERONA Slovakia, a.s. jednorázové prehlásenia na faktúre nepodpisuje a v kúpnej zmlouve uvádza nasledujúcu vetu o prevzatí celej zodpovednosti:

„FERONA Slovakia, a.s. sa kupujúcemu zaväzuje, že preberá celú zodpovednosť za každé prehlásenie o pôvode tovaru, na ktorom je uvedené jej obchodné meno, ako keby bolo vlastnoručne podpísané oprávneným zástupcom spoločnosti. Záväzok je prijatý v súľade s Nariadením Rady (ES) č.1207/2001, čl.5, odst.3.“

3.2 Jednorázové prehlásenie o pôvode tovaru do tuzemska a krajín EU

Pokiaľ zákazník požaduje dôkaz pôvodu tovaru, colný referent zabezpečí v IS, aby sa na faktúre vytlačil nasledujúci text:

P R E H L Á S E N I E

Ja, nižšie podpísaný, prehlasujem že tovar uvedený na tomto doklade, pochádza z krajiny uvedenej u jednotlivých položiek v poli "Krajina pôvodu" a spĺňa pravidlá pôvodu, ktorými sa riadi preferenčný obchod s EEC, IS, LI, NO, CH, BG, HR, MK, RO, XC, XL, FO, CL, MX, IL, PS, ACP, OCT, TN, DZ, MA, EG, JO, LB, SY, AL, BA, XK, XM, XS, GSP, AD, TR, ZA.

Prehlasujem, že

  Kumulácia použitá s
  
X Kumulácia nepoužitá

Zaväzujem sa poskytnúť colným orgánom všetky ďaľšie podporné dokumenty, ktoré budú vyžadované.

 

Pokiaľ zákazník požaduje uviesť na Kúpnu zmluvu, že predmetom dojednania je poskytnutie dôkazu pôvodu, obchodný referent zabezpečí v IS, aby sa na Kúpnu zmluvu vytlačil text:

„Zákazník požaduje dôkaz pôvodu tovaru.“