Reach

FERONA Slovakia, a.s. si je vedomá povinností vyplývajúcich pre ňu ako dodávateľa hutného materiálu, hutných druhovýrobkov a neželezných kovov z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok (REACH).

Spôsob, ako povinnosti vo vzťahu k REACH plníme, nájdete v tomto dokumente:
Prehlásenie o plnení povinností vyplývajúcich z nariadenia ES č. 1907/2006