Prepravný poriadok

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tento prepravný poriadok upravuje právne vzťahy medzi spoločnosťou FERONA Slovakia, a.s. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa všeobecných obchodných podmienok ďalej len VOP) prejaví záujem o dodanie zakúpeného tovaru. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vznikajúce pri dodávke tovaru, sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov právneho vzťahu, primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä bčianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Tieto VOP upravujú aj povinnosti zmluvných strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe registrácie osoby kupujúceho. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom uvedeným v časti VII.VOP.
 2. Predmetom jednotlivých kúpnych zmlúv bude predaj hutníckeho materiálu a dalšich služieb vrátane dopravných služieb s predajom spojených podľa požiadaviek kupujúceho, ktoré sú predmetom činnosti spoločnosti FERONA Slovakia, a.s.. Základnou povinnosťou spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. ako predávajúceho je dodať dohodnutý tovar a služby v dohodnutom čase a kvalite a základnou povinnosťou kupujúceho je tento tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v dojednanej lehote splatnosti na podklade daňového dokladu - faktúry.

II. OBJEDNÁVKA DOPRAVY

 1. V prípade, že kupujúci požaduje prepravu tovaru je povinný v objednávke uviesť:
  - požiadavku na dopravu, predmet a druh prepravy podľa ponuky predávajúceho (auto FERONY, železnica, iní dopravcovia, zberná služba, pošta),
  - presné dopravné dispozície,
  - osobu oprávnenú k prevzatiu tovaru,
  - požadované dátum dodania,
  - miesto plnenia
 2. Písomné Potvrdenie objednávky predávajúcim zmluvné strany považujú za uzavretie zmluvy o preprave, pričom tento prepravný poriadok predávajúceho je jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade, že zmluvné strany uzavrú na rovnaký predmet plnenia osobitne písomnú kúpnu zmluvu s požiadavkou na dopravu, platia zmluvné dojednania podľa tejto kúpnej zmluvy spolu s VOP predávajúceho a týmto prepravným poriadkom, ktorým je obchodná spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. V prípade, že objednávku uzavrie v mene kupujúceho osoba v jeho prevádzkarni, zaväzuje takéto konanie priamo kupujúceho v zmysle ustanovenia § 16 Obchodného zákonníka.
 3. Najskorší termín prepravy prostredníctvom vozidiel predávajúceho je 24 hodín od uzavretia, resp. doručenia podpísanej kúpnej zmluvy resp. potvrdenej objednávky prepravy, čo ale neplatí na položky do 500 kg. Pri spôsobe platby prevodom na bankový účet predávajúceho táto lehota začína plynúť odo dňa pripísania dojednanej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy je povinný v mimoriadnych prípadoch, ako napr. platba v hotovosti, technická chyba na vozidle, špeciálne požiadavky na prepravu, požiadať dispečera dopravy o prepravu tovaru. V prípade, že takto písomne dohodnuté podmienky nebudú splnené zo strany kupujúceho, náklady spojené s márnou dopravou uhradí kupujúci.
 4. Kupujúci nie je oprávnený od predávajúceho požadovať ďalšie špecifikácie alebo podmienky, pokiaľ nie sú uvedené v kúpnej zmluve alebo písomnom potvrdení objednávky oboma zmluvnými stranami.

III. PREPRAVA TOVARU

 1. Ak nie je dohodnutá medzi zmluvnými stranami lehota o čase plnenia a prepravy, zmluvné strany sú povinné splniť svoj záväzok bez zbytočného odkladu.
 2. Zmenu dopravných dispozícii môže povoliť iba dispečer dopravy predávajúceho. V prípade, že predávajúci splnil svoj záväzok vyplývajúci z objednávky odovzdaním tovaru inému dopravcovi, zmenu dopravných dispozícii, prípadne prepravnej zmluvy zabezpečuje na svoje náklady priamo u tohto dopravcu kupujúci.
 3. Omeškanie predávajúceho nie je porušením kúpnej zmluvy, pokiaľ dôjde k omeškaniu z dôvodov, ktorým nemohol zabrániť a ktoré sú nezávislé od jeho vôle (napr. oneskorené alebo poškodené subdodávky, prekážky pri transporte a pod.). Takéto prekážky vylučujú zodpovednosť predávajúceho za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu omeškaním.
 4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nebude tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu. K prevzatiu tovaru inou osobou ako kupujúcim (napr. dohodnutým prepravcom) je nutný doklad k oprávneniu prevzatia tovaru s uvedením mena, priezviska a čísla občianskeho preukazu (pasu) oprávnenej osoby, inak nebude tovar vydaný. Prevzatie tovaru musí oprávnená osoba potvrdiť na dodacom liste, resp. výkaze vozidla s uvedením mena a priezviska, podpisom, číslom občianskeho preukazu (pasu), poprípade aj pečiatkou.
 5. Kupujúci je povinný zabezpečiť začatie vykládky vozidla do 15 minút po prihlásení sa posádky vozidla na mieste dopravnej dispozície. V prípade nesplnenia tejto podmienky má predávajúci právo účtovať stojné z dôvodu čakania v zmysle aktuálneho cenníka. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečovať vykládku tovaru svojimi mechanizmami a vlastnými pracovníkmi, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak.
 6. Prístupová komunikácia na mieste dopravnej dispozície musí spĺňať kritériá minimálne cesty III. triedy alebo miestnej komunikácie minimálne funkčnej triedy C3, pričom posúdenie jej zjazdnosti je v kompetencii vodiča vozidla s prihliadnutím na typ vozidla, jeho momentálny technický stav, druh naloženého tovaru a poveternostné podmienky v danom okamihu.
 7. Ak nastal prípad, že sa na mieste dopravnej dispozície nenachádza nikto oprávnený na prevzatie dodávky, vodič si nechá potvrdiť výkaz o jazde nestrannou osobou (napr. obecný úrad) a tovar dovezie späť do skladu predávajúceho. Náklady spojené s márnou prepravou a uskladnením tovaru, ktoré tým vzniknú predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar dodaný predávajúcim v dohodnutom termíne a mieste prevzatia tovaru, má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne za každý začatý deň omeškania z kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve za množstvo tovaru uvedeného v kúpnej zmluve alebo v objednávke.
 8. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
 9. Obaly účtuje predávajúci ako samostatnú položku s tovarom. Kupujúci môže tieto vrátiť na vlastné náklady do 1 roka od expedície tovaru, a to nepoškodené s oznámením čísla faktúry, ktorej sa vrátené obaly týkajú. Náklady na dopravu obalov hradí strana obaly vracajúca. S obalmi obchodného tovaru dodaného podľa kúpnej zmluvy je potrebné nakladať v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. je v zmysle zákona zaregistrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií a plní si povinnosti vyplývajúce z tohto zákona v oblasti separácie odpadov a zhodnocovania odpadov z obalov.

IV. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na prevzatý obchodný tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a poplatkov súvisiacich s eventuálnou oneskorenou úhradou, tak ako je uvedené vo VOP.
 2. Po prevzatí neuhradeného tovaru je kupujúci povinný sa oň riadne starať a uskladniť ho tak, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu alebo jeho odcudzeniu.

V. VYŠŠIA MOC

 1. Predávajúci a kupujúci nezodpovedajú za nesplnenie svojich zmluvných povinností, ktoré sa týkajú prepravy tovaru v plnom rozsahu alebo čiastočne, ktoré im vyplývajú z kúpnej zmluvy alebo Potvrdenia objednávky, ak je to v dôsledku okolností vyššej moci ako napríklad požiar, záplavy, zemetrasenie, vojna a vojenské operácie, blokády, zákaz dovozu/vývozu, štrajky, nefunkčnosť železničnej dopravy alebo iné okolnosti, ktoré priamo ovplyvnia plnenie kúpnej zmluvy alebo Potvrdenia objednávky. V takomto prípade bude čas na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo Potvrdenia objednávky predĺžený o obdobie, počas ktorého tieto okolnosti trvajú, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Záväzkové vzťahy predávajúceho a kupujúceho vzniknuté na základe uzatvorenej zmluvy o preprave alebo potvrdenia objednávky a týmito dokumentmi neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z.) v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy o preprave alebo potvrdenia objednávky budú riešiť podľa možností mimosúdnou cestou. Pokiaľ v mimosúdnom konaní nepríde ku zhode môže ktorákoľvek zmluvná strana predložiť spor na rozhodnutie miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky podľa lokalizácie prevádzky predávajúceho.
 3. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom 26.09.2019.