História spoločnosti

FERONA Slovakia a.s., je priamym nástupníkom „Slovenskej akciovej spoločnosti pre obchod a železo“, ktorá bola založená akcionármi dňa 29. 10. 1919 v Bratislave.

Postupne prešla nasledovným vývojom:

1922

Vybudovanie skladu na Račianskej ulici (terajšej).

1927

Vybudovanie skladu a administratívnych priestorov na ulici Čsl. armády.

1930

V areáli Nová Žilina bola zriadená firma FOŽ (Fleister – Ottáhal – Živnobanka).

1937

Zriadenie Konsignačného skladu na báze syndikátu FOŽ, Graber, Flaister, Schirger pre predaj valcovaného materiálu; ostatné hutnícke výrobky sú premiestnené do novozriadených objektov na Hviezdoslavovej ulici v Žiline.

1940

Delimitáciou preberá FOŽ celú dodávateľskú činnosť firmy EAS Bratislava; doplnený sortiment tovaru o stavebné kovanie a nástroje.

1941

Zo syndikátu sa vyčleňuje firma Fleischer Schirger a celú konsignačnú činnosť vykonáva FOŽ a nástupca firmy Graecer-Manessmann.

1945

FOŽ preberá celú dodávateľskú činnosť firiem Petzold a Runa (bez objektov a zariadení).

1946

FOŽ preberá celú dodávateľskú činnosť firiem:

a) Manessmann so skladmi v Bratislave a Martine
b) Fleischer a Schirger v Košiciach – 3 sklady a 3 predajne
c) Styria, Bahler a Poldi so skladom a administratívou v Bratislave

1948

FOŽ preberá Kovorobné a strojárenské závody a celú odbytovú činnosť firmy Coburg.

1949

Zriadenie skladu oceľových rúr v prístave Bratislava.

1962

V rámci delimitácie bola prevzatá odbytová činnosť KZMH v Nitre.

Následne bola spoločnosť transformovaná na Hutnú odbytovú základňu, n.p. Bratislava.

1965

Začlenenie Hutnej odbytovej základne do Hutného odbytu, n.p. Praha s prevádzkami v Bratislave, Nitre, Žiline, Martine a Košiciach.

1969

Od 1. 1. 1969 vzniká rozhodnutím ministerstva ťažkého priemyslu značka „Ferona“ s pôsobnosťou štátnych hospodárskych organizácií – národných podmienok v týchto lokalitách: Praha, Plzeň, Most, Liberec, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Ostrava, Bratislava, Žilina a Košice.

1972

Transformácia na odštepné závody organizácie Ferona, národný podnik, Praha.

1989

Transformácia národného podniku na štátny podnik Ferona, š.p., Praha.

1992

Vznik akciovej spoločnosti Ferona, a.s., Praha a súčasne 11 odštepných závodov.

1994

Všetky 3 slovenské odštepné závody (Žilina, Bratislava, Košice) sa stali samostatnými spoločnosťami s ručením obmedzeným

FERONA Žilina, s.r.o., Žilina
FERONA Bratislava, s.r.o., Bratislava
FERONA Košice, s.r.o., Košice

s jediným spoločníkom FERONA, a.s., Praha.

1996

Listinou bola založená FERONA Žilina, a.s., Žilina, FERONA Bratislava, a.s., Bratislava a FERONA Košice, a.s., Košice. Bratislava a Košice v priebehu roka zanikli a všetky práva a povinnosti prebrala FERONA Žilina, a.s., Žilina.

1997

Dochádza ku zmene obchodného mena z FERONA Žilina, a.s., Žilina na FERONA Slovakia, a.s., Žilina.

2001

Splynutím spoločnosti FERONA Slovakia, a.s., Žilina a Ferona Slovakia, s.r.o., Žilina vzniká spoločnosť FERONA Slovakia Žilina, a.s., Žilina. Následne dochádza 20. 11. 2001 ku zmene obchodného mena akciovej spoločnosti z FERONA Slovakia Žilina na FERONA Slovakia, a.s.

2019

Rozhodnutím akcionárov došlo k fúzii spoločnosti Ferona - Servis Centrum Slovakia, a.s., Bratislava do spoločnosti FERONA Slovakia, a.s., Žilina ako jej ďalšej prevádzky s názvom FERONA Slovakia, a.s., prevádzka Steel Servis Centrum Bratislava.