Integrovaný systém manažérstva IMS

FERONA Slovakia, a.s. je spoločnosťou uplatňujúcou najnáročnejšie požiadavky na vnútorné i vonkajšie normy riadenia vo všetkých svojich činnostiach. Spoločnosť je procesne riadená a pravidelne kontrolovaná systémom certifikácie podľa noriem ISO 9001 (1999), ISO 14001 (2000) a VDA 6.2 (2002-2011).

Od roku 2005 je v spoločnosti zavedený integrovaný systém manažérstva IMS, ktorý zahŕňa:
 

  • systém manažérstva kvality (SMK)
  • enviromentálny systém (EMS)
  • BOZP a ochranu pred požiarmi (OPP)
  • pracovnú zdravotnú službu (PZS)

 

Vízia spoločnosti je stanovená v Politike IMS. BOZP a informačná bezpečnosť sú rozpracované v samostatných politikách – Politika BOZP a Politika IB.
 

 

Certifikáty ISO

Potvrdením, že spoločnosť spĺňa požiadavky noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 je vydanie a obhájenie certifikátov, ktoré sú v aktuálnom znení uvedené nižšie:
 

 

FERONA Slovakia, a.s. je stabilná a dôveryhodná spoločnosť, ktorá poskytuje zodpovedný a kvalitný prístup. Je držiteľom viacerých Pečatí:

Pečať „Spoľahlivosti"

Na základe hodnotenia spokojnosti verejných obstarávateľov z pohľadu obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania udelila Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. – Pečať spoľahlivosti.

Pečať „Finančnej stability v segmente malých a stredných podnikov"

Výsledkom hodnotenia finančnej stability podnikov pôsobiacich na území SR v segmente malých a stredných podnikov (SME) bolo udelenie tejto pečate, ktorá potvrdzuje výnimočnú pozíciu našej spoločnosti na trhu, spoľahlivosť v oblasti platobnej morálky, jej dôveryhodnosť a stabilitu.

Pečať „Stabilný podnik"

Na základe analýz a hodnotenia spoľahlivosti a finančného zdravia spoločnosti od jej registrácie v r. 2001 bola našej spoločnosti udelená pečať „Stabilný slovenský podnik v segmente malých a stredných podnikov s dlhšou ako 15 ročnou tradíciou". Toto ocenenie potvrdzuje jej stabilitu na trhu s hutníckym tovarom na území Slovenskej republiky.