Integrovaný systém manažérstva IMS

FERONA Slovakia, a.s. je spoločnosťou uplatňujúcou najnáročnejšie požiadavky na vnútorné i vonkajšie normy riadenia vo všetkých svojich činnostiach. Spoločnosť je procesne riadená a pravidelne kontrolovaná systémom certifikácie podľa noriem ISO 9001 (1999), ISO 14001 (2000) a VDA  6.2 (2002-2011).

Od roku 2005 je v spoločnosti zavedený integrovaný systém manažérstva IMS, ktorý zahŕňa systém manažérstva kvality (SMK), enviromentálny systém (EMS), ďalej BOZP a ochrany pred požiarmi (OPP), pracovnú zdravotnú službu (PZS).

Vízia spoločnosti je stanovená v Politike IMS, ďalej je oblasť BOZP a informačnej bezpečnosti rozpracovaná v samostatných Politikách BOZP a IB.

Certifikáty ISO

Potvrdením, že spoločnosť spĺňa požiadavky noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, je vydanie a obhájenie certifikátov, ktoré sú v aktuálnom znení uvedené nižšie:

Pečať „Spoľahlivosti"

Na základe hodnotenia spokojnosti verejných obstarávateľov z pohľadu obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania udelila Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. - Pečať spoľahlivosti.

Pečať „Finančnej stability v segmente malých a stredných podnikov"

Výsledkom hodnotenia finančnej stability podnikov pôsobiacich na území SR v segmente malých a stredných podnikov (SME) bolo udelenie tejto pečate, ktorá potvrdzuje výnimočnú pozíciu našej spoločnosti na trhu, spoľahlivosť v oblasti platobnej morálky, jej dôveryhodnosť a stabilitu.

 

 

Tlačiť Hore