Definície delenia obchodného tovaru

Definícia "obchodného" delenia a príslušnej presnosti.

 1. V prevádzkach spoločnosti na základe dohody uzatvorenej pri vyhotovení kúpnej zmluvy je poskytovaná klientom služba delenia zakúpeného obchodného tovaru. Vzhľadom na presnosť je tento druh delenia nazvaný ako "obchodné" delenie.
 2. Presnosť je závislá od druhu delenia následovne:
 • delenie rezaním a strihaním, tolerancia presnosti: 0 + 50 mm
 • delenie pálením, tolerancia presnosti: 0 + 100 mm

Definícia postupu pri objednaní delenia, vybavenia obchodného prípadu.

 1. Pri uzatváraní obchodného prípadu je v prvej etape uzavretá dohoda o kúpe predmetného tovaru vo veľkoobchodne dodávaných rozmeroch a toleranciách.
 2. V druhej etape následuje dohoda o delení zakúpeného obchodného tovaru, s urečním druhu delenia, termínu vykonania služby a predbežnej ceny za objednanú službu.
 3. Pracovník skladu vykoná delenie podľa uzatvorenej dohody o kúpnej zmluve a vyznačí skutočný rozsah poskytnutej služby a skutočné množstvo tovaru v príslušných merných jednotkách.
 4. Pracovník fakturácie vyhotoví daňový doklad na skutočene dodaný obchodný tovar a služby spojené s dodávaným OT.

Definícia zvyšku po delení obchodného tovaru.

1.      Za zbytok pri delení obchodného tovaru je považovaný zostatok materiálu, ktorý je rozmerom menší ako požadovaný prvok, ktorý vznikne po objednanom delení a je menší ako od výrobcu dodávaný najmenší rozmer. Zbytok pri delení kruhových ocelí - pozri tabuľka. Zbytok po delení je súčasťou dodávky klientovi.

Obchodný tovar dodávaný v 12 m dažkách okrem betonárskych ocelí priemerov do 16 mm a nosníkov do 220 mm 6 m a viac
Obchodný tovar dodávaný v 6 m dažkách okrem kruhových ocelí priemeru nad 100 mm 3 m a viac
Kruhové ocele priemeru nad 100 mm 0,5 m a viac
Ostatný obchodný tovar neuvedený v bode 1.-3. bez zostatkov

Definícia delení obchodného tovaru, ktoré nie sú vykonávané. 

 1. V prevádzkach spoločnosti nie sú klientom poskytované následovné služby delenia obchodného tovaru :
 • spojovací materiál dodávaný v krabiciach
 • plechy z nehrdzavejúcich ocelí
 • pletivo v balíkoch
 • ťahaná oceľ
 • tovar, ktorý je od výrobcu dodávaný v konečnej povrchovej úprave náterom, alebo povlakom (nie pokovovanie) a konečnom tvare ( šablóny, tažky, siete a pod.)

 

 

Tlačiť Hore