Prehlásenie o zhode

TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VÝROBKY

Úvod do problematiky

V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nadobudla dňa 1.4.2004 účinnosť novela č. 134/2004 Z.z. Zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a Vyhláška MVRR SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti používania značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z..

Vláda príslušnými nariadeniami určuje:

 • výrobky, ktoré predstavujú zvýšenou mierou ohrozenie oprávneného záujmu (určené výrobky, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb, majetok alebo životné prostredie, prípadne iný verejný záujem),
 • technické požiadavky, ktoré tieto výrobky musia spĺňať, aby mohli byť uvedené na trh,
 • spôsoby označenia určených výrobkov,
 • postupy posudzovania zhody (tzv. moduly) v závislosti od technickej zložitosti výrobku a miere jeho možného nebezpečia.

Povinnosti výrobcu / dovozcu:

 • zabezpečiť, aby výrobky uvádzané na trh spĺňaly základné požiadavky, uvedené obyčajne v prílohe príslušného nariadenia vlády,
 • zabezpečiť posúdenie zhody postupom určeným v príslušnom nariadení vlády,
 • označit výrobok spôsobom určeným v príslušnom nariadení vlády (obyčajne ide o označenie výrobku značkou „CE“ a „Csk“), prípadne vydať alebo priložiť ku každému výrobku dokument určený nariadením vlády
 • uschovávať počas určenej doby dokumentáciu v rozsahu vymedzenom v príslušnom nariadení vlády.

Povinnosti distribútora:

 • konať tak, aby zabránil distribúcií určených výrobkov, ktoré zjavne nespĺňajú požiadavky zákona, hlavne výrobkov, ktoré nie sú vybavené určeným označením.

Pre FERONA Slovakia, a.s. je po vstupe SR do EU dôležité, že právne predpisy, týkajúce sa posudzovania zhody, sa vzťahujú na uvádzanie na trh v rámci európskej únie, nie len na uvádzanie na trh v SR. S tým súvisí i to, že pri dodávkach z ostatných členských štátov sa už nejedná o dovoz.

Stavebný výrobok výrobca označí označením zhody CE a sprievodnými údajmi podľa určenej technickej špecifikácie, ak sa preukázala zhoda s technickou špecifikáciou. Označením Ce sa potvrdzuje zhoda s prílohou ZA harmonizovanej európskej technickej normy, alebo s európskym technickým osvedčením, ktorej/ ktorého/ číslo je súčasťou označenia. Označenie CE je potvrdením, že stavebný výrobok je vhodný na deklarované ( zamýšľané) použitie v stavbe s ohľadom na plnenie základných požiadaviek na stavby v rozsahu smernice Rad& 89/106/EHS o stavebných výrobkoch, resp. zákona.

Technické špecifikácie, podľa ktorých sa postupuje v procese preukazovania zhody:

 • Harmonizovaná európska technická norma hEN, notifikovaná norma členských štátov
 • Európske technické osvedčenia ETA
 • Slovenské technické normy STN
 • Technické osvedčenie TO

Výrobky, ktoré spĺňajú výššie uvedené požiadavky, majú zaručený voľný pohyb v rámci EU. Najbežnejším vyjadrením toho, že určené požiadavky v harmonizovanej oblasti sú splnené, je označenie „CE“, umiestené na výrobku.

Pre neharmonizovanú oblasť je dôležité, že po vstupe SR do EU vstúpilo do platnosti, že posudzovanie zhody sa nevykonáva u tých výrobkov, které boli už legálne uvedené na trh v EU a zaručujú odpovedajúcu mieru ochrany oprávneného záujmu.

PLNENIE POŽIADAVIEK VO FERONA SLOVAKIA, A.S.

Vyššie uvedené požiadavky zákona FERONA Slovakia, a.s. plní nasledujúcim spôsobom:

V prípade, keď je FERONA Slovakia, a.s. distribútorom, koná tak, aby zabránila distribúcií určených výrobkov, ktoré zjavne nespĺňajú požiadavky zákona č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.Pri výrobkoch vyrobených v Slovenskej republike a dodaných tuzemskými dodávateľmi má prístup k dokumentom preukazujúci posúdenie zhody , u výrobkov vyrobených v členských krajinách EU a určených na trh v rámci EU má FERONA Slovakia, a.s. informácie a doklad o tom, že bola posúdená zhoda , alebo bol výrobok legálne uvedený na trh v inom členskom štáte..

V prípade, keď je FERONA Slovakia, a.s. dovozcom (výrobky majú pôvod mimo EU a ESVO), vystavila FERONA Slovakia, a.s. vlastné prohlásenie o zhode v súľade s postupom uvedeným v nariadení vlády, alebo má k dispozícií doklady, dokazujúce legálne uvedenie na trh v inom členskom štáte EU. Tieto dokumenty poskytuje FERONA Slovakia, a.s. výlučne osobám určeným v zákone č. 264/1999 Z..z. v znení neskorších predpisov.

 

Pokiaľ požadujete dokument dokazujúci plnenie ustanovení zákona č. 69/2009 Z.z. FERONA Slovakia, a.s. pre Vás pripravila na stiahnutie – Ubezpečenie FERONA Slovakia, a.s. o posúdení zhody, pri legálnom uvedení výrobkov na trh v rámci EÚ.

Zabezpečiť, aby výrobky uvádzané na trh spĺňaly požiadavky, ktoré sú podstatné pre zaistenie bezpečnosti výrobku, príp. ďaľších hľadísk, dôležitých z dôvodu ochrany verejného záujmu. Vybrané výrobky teda musia pred uvedením na trh splnť tieto technické požiadavky a ich splnenie musí byť doložené tzv. posúdením zhody vlastností týchto výrobkov a požiadaviek technických predpisov.